Home » Kỹ thuật đàm phán quốc tế

Kỹ thuật đàm phán quốc tế

Đàm phán thương mại được hiểu là quá trình mặc cả và thuyết phục thông qua giao tiếp, trao đổi thông tin trực diện và thuyết phục thông qua giao tiếp, trao đổi thông tin trực diện hoặc văn bản vì mục tiêu lợi nhuận kinh tế giữa các bên có quan hệ mua bán với nhau nhằm đạt được những cam kết bằng văn bản dưới hình thức hợp đồng dựa trên cơ sở bình đẳng tự nguyện giữa các bên

Đàm phán vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật vừa là quá trình thống nhất các mặt đối lập, đàm phán là một nghành nghiên cứu rất rộng, Cuốn sách này chỉ tập trung vào các vấn đề kỹ thuật cơ bản nhất trong phạm vi cụ thể: Đàm phán thương mại quốc tế